Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő adatai:

Név: Crackensys
Szerkesztő és tulajdonos: dr. Schubert István e.v. (nyilvántartási szám: 51955025; adószám: 68583392-1-43; statisztikai számjel: 68583392-6202-231-01)
Postacím és székhely: 1239 Budapest, Szitás utca 123.
E-mail: info@crackensys.hu
Telefon: +36 30 3172279Weboldal:

2. Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya:

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy biztosítsa a Crackensys, mint adatkezelő által kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, valamint meghatározza a Crackensys által vezetett, adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások kezelésének rendjét, illetve egyéb, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket.

3. Az adatkezelés alapelvei:

Az Adatkezelő által folytatott adatkezeléseket az alábbi szempontok (elvek) betartása mellett folytatja:

 • Jogszerűség, tisztességes adatkezelés és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat adatkezelő nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 • Az adatminimalizálás (adattakarékosság) elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának szempontjából megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, illetve a szükségesre korlátozódik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatminőség (pontosság) elve: Az adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat. Ezen adatoknak pontosnak, teljesnek kell lenniük és az adatkezelés során – szükség esetén - biztosítani kell naprakészségüket is.
 • Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adat tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja, akkor a kezelt személyes adatokat törölni kell.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az érintettek magánszférájának védelme (az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve). Az adatkezelő vagy tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, tovább a technika mindenkori fejlettségére tekintettel meg kell tennie azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős a fenti adatkezelési elveknek, szempontoknak való megfelelésért, továbbá adatkezelőnek képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

4. Adatkezelések

Jelen tájékoztató a közös adatkezelők valamennyi adatkezelése közül az alábbi, Adatkezelő saját belső szabályzatában szereplő adatkezelésről ad megfelelő tájékoztatást az Infotv. és az GDPR rendelkezéseinek, valamint a NAIH vonatkozó állásfoglalásainak megfelelően:

 1. Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések:
 • Információkérés (megkeresés)
 • Érintetti jogok érvényesítésével megvalósuló adatkezelések
 • Adatvédelmi kérdőív kitöltésével megvalósuló adatkezelések

Online és/vagy offline módon megvalósuló, tevékenységgel összefüggő adatkezelések

Információkérés (megkeresés)

A felhasználók részére elsősorban elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel (e-mail) áll rendelkezésre annak érdekében, hogy információt kérjenek adatkezelőtől (megkeresés). Erre az adatkezelő a jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített e-mail címe szolgál, melyek megegyeznek adatkezelő honlapján, a https://www.crackensys.hu/kapcsolat/ URL alatt szereplő kapcsolattartási adatokkal. Az érintett a megkereséssel fakultatív módon az adatkezelő rendelkezésére bocsátja e-mail címét, illetőleg kereszt- és/vagy vezetéknevét oly módon, hogy a megkeresését értelemszerűen címzéssel látja el, valamint e-mail küldése által adatkezelő részéről láthatóvá válik a küldő fél e-mail címe.
Az érintetteknek lehetősége van a postai úton történő megkeresésre is, melyre adatkezelő honlapján, a https://www.crackensys.hu/kapcsolat/ URL alatt szereplő cím szolgál.

Az adatkezelés célja elsősorban az érdeklődő felhasználó (természetes személy) azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot az érdeklődés tárgyában. Az így beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, a következő intézkedésekkel:

 • A megadott e-mail címre küldött üzeneteket kizárólag adatkezelő láthatja.
 • A postai úton küldött üzenetet kizárólag adatkezelő láthatja.

Az e-mail útján beérkező megkereséseket Adatkezelő elektronikus úton, levelezési fiókjában és/vagy szerverén tárolja, illetőleg a kérés tartalmától függően továbbítja a felettes szerve (Emberi Erőforrások Minisztériuma) felé. A postai úton beérkező megkereséseket Adatkezelő erre irányuló feladattal megbízott munkavállalója papír alapon eltárolja.

Az érintettnek módja van https://www.crackensys.hu/kapcsolat/ URL alatt szövegmezők kitöltésével is megkeresését foganatosítani, mely keretében megadja vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, a megkeresése tárgyát, témakörét, valamint egyedi üzenetet is írhat. Az érintett egy „reCAPTCHA” alkalmazás segítségével tanúsítja természetes személy minőségét.

Ajánlatkérés esetén az annak keretében megvalósuló adatkezelésekre (beleértve az ajánlat elfogadását, a szerződés megkötését, teljesítését, valamint a számla kiállítását) Adatkezelő belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata az irányadó, melyet az érintett az adatkezeléseket megelőzően, a polgári jogi jogviszony létrejöttével összefüggésben ismerhet meg.

Adatkezelő a fenti módon beérkezett személyes adatokat a cél megvalósulásáig őrzi, azaz

 • elektronikus megkeresés esetén a megkeresésre történő válaszadásig, folytonos kommunikáció (levélváltás) esetén pedig a kommunikáció véglegesítéséig, de legkésőbb az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig,
 • papír alapú megkeresés esetén a beérkezéstől számított 30 naptári napig.

Adatkezelő az információkérés során elérhetővé teszi adatkezelési tájékoztatóját, mely tartalmazza a vonatkozó adatkezeléssel összefüggő tájékoztatást. Adatkezelő emellett jelölőnégyzet kitöltésével ad lehetőséget arra, hogy az érintett nyilatkozzon arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót, elfogadja az abban foglaltakat, illetőleg hozzájárul az adatai kezeléséhez.

 

Információkérés (megkeresés) útján megvalósuló adatkezelések:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt– és vezetéknév

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat megvalósításának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig.

E-mail cím vagy levél feladójának adatai

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat megvalósításának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig.

Egyéb, a megkeresés okán az adatkezelő kezelésébe kerülő technikai azonosító (pl. facebook profil URL)

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat megvalósításának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig.

Egyéb, szövegmező kitöltésével megadott személyes adat (pl. tárgy, témakör, üzenet)

Az azonosításnak és az ügyfélkapcsolat megvalósításának célját szolgálja

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett (megkeresésben értelemszerűen szerepel)

A beérkezéstől, vagy az utolsó levélváltástól számított 30 naptári napig.

Érintetti jogok biztosításából fakadó adatkezelések

Adatkezelő a jelen szabályzatnak megfelelően biztosítja az érintettek számára, hogy érvényesíthessék az információs önrendelkezésükhöz fűződő, alkotmányos és Infotv.-ből eredő jogaikat.

A formanyomtatvány megküldésével, vagy bármely egyéb módon érvényesített joggal összefüggésben az érintett értelemszerűen az adatkezelő rendelkezésére bocsátja azon személyes adatait, melyek alapján az érintett beazonosítható, a tárgyi jog pedig érvényesíthető. Ezen adatok köre a megkeresés tartalmától függően:

1) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem esetén:

- Az érintett neve,

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.)

- A kérelem tárgyát képező kezelt adat,

- A valós adat,

- Az érintett aláírása.

2) A személyes adatok törlése iránti kérelem esetén:

- Név

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok, 

- Törölni kívánt adatok,

- Az érintett aláírása.

3) A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatás kérésére irányuló kérelem esetén:

- Név,

- Adatalany beazonosításához szükséges további adatok (Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő stb.),

- Az érintett címe, melyre a tájékoztatást kéri.

- Az érintett aláírása.

A beérkezett személyes adatokat adatkezelő elkülönített módon, zártan kezeli, illetőleg csupán akkor tárolja el papír alapon, ha a kérelem maga is papír alapú. Az elektronikus úton beérkező kérelmeket elektronikus úton tárolja, és kizárólag akkor nyomtatja ki, ha arra esetleges iratkezelési követelmények miatt szükség van. Amennyiben a kérelem nem e-mailben, hanem postai úton (papír alapon) érkezik be, úgy az adatkezelés a kérelem módjának megfelelően valósul meg: levelezési címre, papír alapú levél formájában érkező megkeresés esetén az érdeklődő által megadott neve, illetve – ha a borítékon vagy a levél fejlécében rögzítette – a feladói adatok (feladó neve és címe) tekintendő a kezelt személyes adatoknak.

Az adatkezelés célja az érintetti jogok biztosítása, jogalapja pedig az Infotv. azon mindenkori rendelkezése, mely az érintettek jogairól és azok érvényesítéséről szól.

Adatkezelő az érintetti jogok érvényesítése kapcsán beérkező adatokat a beérkezéstől számított 5 évig megőrzi.

Adatvédelmi kérdőív kitöltésével megvalósuló adatkezelés

Az 1. pontban rögzített honlapon található adatvédelmi kérdőív, valamint a kitöltése által megvalósuló, valamennyi adatkezelés azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelő felmérje az érintett megrendelő adatkezelői státuszát, felkészültségét a hatályos jogszabályok rendelkezései ismeretében, és az érintett válaszai alapján ajánlatot tegyen az érintett számára az általa igényelt, illetőleg az érintettnek felajánlott szolgáltatás teljesítésére.

A kérdőív megalkotására, kitöltésére és beküldésére a Wordpress felülete útján kerül sor. A kérdőív azon szempont mentén lett kialakítva, hogy az érintettnek lehetősége legyen megismerni az adatkezelések célját, illetve módjukban álljon nyilatkozni arról, hogy hozzájárulnak, avagy nem járulnak hozzá, hogy adatkezelő az adataikat megismerje, eltárolja, kezelje, továbbítsa és azok alapján felvegye az érintettekkel a kapcsolatot.

A jelen Adatkezelési tájékoztató a weboldalon, jól látható helyen került elhelyezésre, de az arra mutató link a kérdőívbe is be lett illesztve: azon a ponton, amikor az érintettnek nyilatkozni kell arról, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót és elfogadja az abban foglaltakat. A kérdőív kitöltése - és így az adatkezelés - nem tud megvalósulni, amíg az érintett erről (a jelölőnégyzet bejelölésével) nem nyilatkozik.

A személyes adatok mellett ezen információk megküldésével megvalósul, illetve megvalósulhathat személyes adatok rendelkezésre bocsátása, tekintettel arra, hogy ezekből az adatokból adott esetben levonható az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok forrása

Az adatkezelés időtartama

Kereszt- és vezetéknév

Azonosítás, az ajánlattétel megfelelő címzése, képviselet megismerése.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Lakóhely vagy tartózkodási hely

A fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény 3.§ (2) a) pontban megfogalmazott feltétel teljesülése.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Vállalkozás neve

Az esetlegesen megkötött megállapodás teljesítése, illetve számviteli, munkaügyi követelmények teljesítése.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Vállalkozás székhelye

Kapcsolattartás, az esetlegesen megkötött megállapodás teljesítése során, valamint a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény 3.§ (2) a) pontban megfogalmazott feltétel teljesülése.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

E-mail cím

Kapcsolattartás az ajánlattétel és az esetlegesen megkötött megállapodás teljesítése során.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

Telefonszám

Kapcsolattartás az esetlegesen megkötött megállapodás teljesítése során.

Az érintett hozzájárulása

Közvetlenül az érintettől felvett

Az érintett kérésére történő törlésig

 

5. Az adatkezelés szabályai:  

Az érintett jogai:

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv. meghatározott feltételek szerint:
  1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
  2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
  3. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
  4. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
  5. kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),
  6. a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
  7. a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).
 2. Az érintettnek a fenti bekezdéssel összhangban jogában áll kérelmezni:
 3. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a releváns információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. személyes adatainak helyesbítését:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. személyes adatainak törlését vagy zárolását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

 1. személyes adatainak kezelésének korlátozását:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 1. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

III. Az érintettnek joga van továbbá arra, hogy:

 1. személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
 2. tiltakozzon az adatkezelés ellen:
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 3. ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya:
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6. Jogorvoslat:

Amennyiben az érintettnek kérdése, problémája merül fel az adatkezelésekkel kapcsolatban, a jelen tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, ügyfélmegkereséseket érkeztető számmal látja el, majd a feladó nevével és az érkezés dátumával rendszerében 5 évig megőrzi.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Hatóság rövidített neve: NAIH
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Záró rendelkezések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos Infotv. rendelkezései, valamint a GDPR rendelkezései az irányadók.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat sem a megadás után, sem azt követően nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás kihirdetése és hatálybaléptetése között Adatkezelő kellő időt hagy annak érdekében, hogy az érintettek a módosított tájékoztató tartalmát megismerhessék.

Kérjen ajánlatot - Lépjen velünk kapcsolatba

Kapcsolat

dr. Schubert István

Adatvédelmi szakértő

Cím: 1239 Budapest, Szitás utca 123. 

Telefon: +36 30 317 2279 

Email: info@crackensys.hu

Web: www.crackensys.hu